Bouwkundige keuringen

Is een bouwtechnische keuring alleen zinvol voor oudere woningen? Ook relatief nieuwe woningen vertonen vaak gebreken. Meestal zijn deze lastig te herkennen. De bouwtechnische keuring van Woningkeur Joure is daarom een waardevolle investering als je een huis gaat kopen of verkopen.

 Dit kun je van ons verwachten:

 • Inspectie van kruipruimte, fundering, riolering en leidingwerk en onderzijde vloeren, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar.
 • Eventueel (geisoleerd) leidingwerk in kruipruimtes en riolering worden voor zover als mogelijk geïnspecteerd.
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, stucwerk, metselwerk, voegwerk en lateien. Indien gebreken worden geconstateerd wordt er een advies voor herstel of vervanging uitgebracht.
 • Technische staat en toestand van dakconstructie, pannen of andere dakbedekking, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen voor zover zichtbaar en bereikbaar.
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz. Het hang- en sluitwerk wordt beoordeeld. Ook worden kozijnen, deuren en ramen op houtrot gecontroleerd.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie. De radiatoren, leidingwerk en afsluiters worden beoordeeld. Ook wordt gekeken of er onderhoud is uitgevoerd en wordt melding gemaakt van evt. reguliere kosten die in de toekomst te verwachten zijn.
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische en gasinstallatie.
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken en alle overige sanitaire groepen zoals badkamers en toiletruimte.
 • Beoordeling van de ventilatie in de diverse ruimtes en evt. advies ter verbetering hiervan.
 • Een oordeel over de staat van bijgebouwen zoals schuren, garages en opstallen.
 • Visueel vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.
 • De kosten worden overzichtelijk weergegeven in een kostenraming met direct noodzakelijke kosten (binnen de periode van 1 jaar), termijnkosten (binnen de periode van 5 jaar) en verbeterkosten (deze zijn niet strikt noodzakelijk, maar vormen een duidelijke verbetering van uw woning, bv ter voorkoming van vervolgschade). Zo zie je wanneer je welke kosten kunt verwachten en wat de urgentie is.
 • Jouw inspecteur van  Woningkeur Joure geeft ook een objectieve vastlegging van de antwoorden van verkoper/verkopend makelaar op vragen over de mogelijke aan- of afwezigheid van gebreken. Dit alleen indien deze partijen aanwezig zijn bij de keuring.
 • Extra informatie en weetjes over bouwkundige zaken en onderhoud betreffende jouw woning.
 • Indien een onveilige situatie aangetroffen word je hierop door ons geattendeerd.
 • Risico's op (vervolg) schade door bijvoorbeeld lekkagegevoelige plaatsen worden benoemd in de rapportage.
 • Verder wordt beoordeeld of er energiebesparende maatregelen mogelijk zijn in jouw woning.

Belangrijke aandachtspunten bij jouw inspectieopdracht:

 • Jouw Woningkeur inspecteur wil graag de kruipruimte voor jou inspecteren, daarom attenderen wij jou erop dat de plaats van het luik bekend moet zijn en dat luik en kruipruimte toegankelijk dienen te zijn.
 • Om een plat dak, boven de 6 meter goed te kunnen inspecteren attenderen wij jou erop dat het toegangspunt tot het dak bekend en bereikbaar dient te zijn.
 • Voor de inspectie van een hellend dak zijn wij in onze uitrusting voorzien van camera en ladders. Arbo voorschriften beperken echter de hoogte van Iaddergebruik tot ca. 6 meter. Indien je wenst dat er op grotere hoogte wordt gekeurd, dien je op voorhand maatregelen te treffen in de vorm van een steiger of hoogwerker.
 • Bestaande afwerkingen, zoals wandbekleding en vloerbedekking, worden niet door onze inspecteur zelf verwijderd of verschoven. Dit in verband met het risico op beschadiging en de daarmee gepaard gaande kosten. Ook aanwezige zware objecten zoals bedden en/of kasten mogen door ons tijdens de inspectie niet worden verplaatst of verwijderd. Uiteraard bent jij vrij om op voorhand maatregelen te treffen indien je wenst dat onze inspecteur achter bestaande afwerkingen of achter/onder zware objecten inspecteert.

Een voorbeeld van onze bouwtechnische rapportage kun je inzien op onze website www.woningkeur.nl. Op al onze diensten, overeenkomsten en afspraken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze vind je tevens op onze website en als bijlage bij de bevestiging van jouw opdracht.

Woningkeur Joure kan jou nog meer van dienst zijn! Door onderstaande diensten te combineren met de bouwtechnische keuring, krijg je een nog betere indruk van de woning. Bovendien krijg je een aantrekkelijke korting wanneer jouw Woningkeur inspecteur de diensten op hetzelfde tijdstip voor jou kan uitvoeren.

 • Energielabel: bij verkoop van zijn woning is de verkoper verplicht een energielabel te overhandigen. Het energielabel geeft een goede indruk van energiezuinigheid van de woning door de indeling in labelklasse A t/m G, ook in vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Bovendien zullen de mogelijke verbetermaatregelen naar aanleiding van de energieprestatie van de woning worden toegelicht.
 • Energie maatwerkadvies: de energielasten zijn een kostenpost waarmee we wel degelijk rekening moeten houden in de maandelijkse lasten van het huishouden. De gemiddelde Nederlander echter, houdt rekening met huur- of financieringslasten, maar zijn energielasten blijven onderbelicht. Door nú de mogelijkheden van energiebesparing te bekijken én toe te passen, kan de stijging van de energielasten beperkt worden. Met een uitgekiend programma berekent jouw Woningkeur adviseur wat de mogelijkheden voor energiebesparing in jouw woning zijn. Gelet wordt niet alleen op de mate van besparing, maar ook op de technische mogelijkheden in de woning en een verhoging van het wooncomfort van de bewoners. Vervolgens wordt het te investeren bedrag en de terugverdientijd hiervan berekend.
 • Asbest type-O: bij een asbestinventarisatie wordt zeer grondig en systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare asbesthoudende materialen. Het betreft een beperkte inventarisatie, risicobeoordeling conform NEN 2991 (buiten kader SC-540). Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een beperkte, visuele inventarisatie van asbest.