Opleveringskeuring nieuwbouw

Jullie nieuwbouwwoning is klaar. Zijn alle werkzaamheden juist uitgevoerd? Spelen er nog vragen over bepaalde bouwkundige zaken? Wist jij dat klachten na de opleveringsdatum niet zonder meer in behandeling worden genomen? Zoek jij een onafhankelijke expert die met jou meekijkt?

Belangrijke aandachtspunten bij jouw inspectieopdracht:

 • Wij willen graag de kruipruimte voor jou inspecteren, daarom attenderen wij je erop dat de plaats van het luik bekend moet zijn en dat luik en kruipruimte toegankelijk dienen te zijn.
 • Om een plat dak, boven de 6 meter goed te kunnen inspecteren attenderen wij jou erop dat het toegangspunt tot het dak bekend en bereikbaar dient te zijn.
 • Voor de inspectie van een hellend dak zijn wij in onze uitrusting voorzien van camera en ladders. Arbo voorschriften beperken echter de hoogte van Iaddergebruik tot ca. 6 meter. Indien je wenst dat er op grotere hoogte wordt gekeurd, dien je op voorhand maatregelen te treffen in de vorm van een steiger of hoogtewerker.
 • Bestaande afwerkingen, zoals wandbekleding en (losliggende) vloerbedekking, worden niet door onze inspecteur zelf verwijderd of verschoven. Dit in verband met het risico op beschadiging en de daarmee gepaard gaande kosten. Ook aanwezige zware objecten zoals bedden en/of kasten mogen door ons tijdens de inspectie niet worden verplaatst of verwijderd. Uiteraard bent jij vrij om op voorhand maatregelen te treffen indien je wenst dat onze inspecteur achter bestaande afwerkingen of achter/onder zware objecten inspecteert.
 • Jij kunt, op werkdagen, tot 24 uur voorafgaand aan de keuring kosteloos annuleren. Indien je binnen 24 uur voorafgaand aan de keuring deze annuleert worden de kosten volledig doorberekend.

Dit kunt jij van ons verwachten:

 • Een oplevering volgt altijd nadat een (nieuw)bouw gereed gekomen is. Een oplevering wil zeggen dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden. Vastgesteld wordt of deze conform de afspraken plaats hebben gevonden, of de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldoende is en of er geen andere gebreken zijn. De inspecteurs van Woningkeurgroep B.V zijn opgeleid om jou deskundig te adviseren en tevens een volledige inspectie uit te voeren.
 • Het betreft een visuele beoordeling van de bouwkundige delen die worden opgeleverd.
 • De technische werking van installaties word niet beoordeeld, je kunt een testrapport opvragen bij de installateur. Wel vind een visuele beoordeling plaats of e.e.a kan functioneren.
 • Er wordt een objectieve vastlegging gedaan van de aanwezigheid van garanties en de verstrekking van het afschrift van het proces verbaal.
 • Bij discussie is het bouwbesluit altijd leidend. Onze bouwkundigen zijn onafhankelijk en hebben geen enkele relatie of betrekking met het uitvoerende bouwbedrijf of projectontwikkelaar. Dat geeft ons alle vrijheid om kritisch te zijn.
 • Jij ontvangt een gedetailleerde opgave van de geconstateerde gebreken en de geadviseerde actie. Hiermee kunt jij de (ver)bouwer informeren.
 • Eventuele gebreken of vragen waar je zelf nog mee zit, kunt je vooraf aan Woningkeur Joure inspecteur meedelen, deze zal dit controleren en indien van toepassing rapporteren in het procesverbaal van oplevering.

Indien er vragen of opmerkingen zijn, kun je tijdens kantooruren contact opnemen met ons.

Op al onze diensten, overeenkomsten en afspraken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze vind je tevens als bijlage bij de bevestiging.